Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

pokrywanie gruntu

Erozja wodna – zastosowanie Teracrylu

EROZJA

DOŚWIADCZENIE NR 2 i 3

z zabezpieczaniem gruntów przed erozją

Data rozpoczęcia: 03.07.2004.
Celem doświadczenia jest zbadanie dodatku preparatu Terakryl® produkcji ARTAGRO® – Kraków, w celu zwiększenia odporności piasków na erozję wodną i wpływu na rozwój roślinności. Do doświadczenia nr.2 użyto piasku rzecznego płukanego (bez dodatku cząsteczek ilastych) mało podatnego do agregacji w warunkach naturalnych. Z piasku wykonano formy w kształcie „babeczek” używając czystego piasku jako kontroli, piasku z dodatkiem Terakryl® w rozcieńczeniu koncentratu w stosunkach: 1:15, 1:10, 1:5, 1:2.
Do odważonych partii piasku dodano te same objętości cieczy rozcieńczonych w podanych proporcjach.

 

 

 

 

 

Następnie próbki poddano intensywnemu deszczowaniu sztucznemu i naturalnemu (intensywne deszcze). Zamieszczone poniżej zdjęcia obrazują podatność poszczególnych próbek na erozję wodną. Próbki z dodatkiem Terakryl®: o rozcieńczeniu 1:2 i nie rozcieńczonego (koncentrat) nie uległy erozji wodnej i zachowują swój kształt mimo oddziaływania na nie czynników atmosferycznych ( intensywne deszcze i przesuszenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu stwierdzenia wpływu dodatku Terakryl® do gleby na kiełkowanie i rozwój roślin, wykonano następujące doświadczenie nr. 3. Do naczyń nasypano piasek taki sam, jak w poprzednim doświadczeniu jako kontrola, a także próbki z dodatkiem Terakryl® W rozcieńczeniach 5x, 10x, 15x, a także piasek + 0.2% AgroAquaGel® i Terakryl® 10x + 0,2% AgroAquaGel®. Na tak przygotowane podłoża posiano nasiona rzeżuchy ogrodowej, a następnie próbki zwilżano. Poniżej zamieszczone zdjęcia ilustrują rezultaty prowadzonego doświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski:
Dodatek Terakryl® do materiałów trudno agregujących się, łatwo podatnych na erozje wodną, o małej pojemności wodnej, wydatnie zwiększa odporność na erozje wodną i zwiększa pojemność wodną takich gleb. Wysiane nasiona lepiej kiełkują, a rośliny znacznie lepiej się rozwijają. W przypadku braku opadów lub niedostatecznego sztucznego nawadniania rośliny rosnące na podłożach z dodatkiem Terakrylu znacznie dłużej zachowują turgor. Kraków, 26.07.2004. Edward Kulikowski

Erozja wodna na skarpach

EROZJA

DOŚWIADCZENIE NR.1

z zabezpieczaniem gruntów przed erozja wodną

Celem doświadczenia było stwierdzenie, czy dodatek do gruntów preparatu TERAKRYL ®, produkcji ARTAGRO ® Kraków, zabezpiecza je przed erozją wodną, w warunkach zbliżonych do naturalnych ( okres lata i zimy). Doświadczenie rozpoczęto z końcem maja. Do doświadczenia użyto gliny chudej z niewielką domieszką drobnoziarnistego piasku. Sporządzono cztery partie materiału: kontrola, glina z dodatkiem Terakryl® koncentrat o rozcieńczeniach 1:10, 1:20 i 1:30, w przeliczeniu z dawki 60 litrów koncentratu na 1 m3 gleby dla rozcieńczenia 1:15. Następnie wyłożono naturalną skarpę o długości 250 cm i nachyleniu 50 stopni, tworząc cztery poletka o szerokości 40 cm i głębokości 10 cm.

 

 

Tak przygotowaną skarpę poddano intensywnemu deszczowaniu, którego efekty są widoczne na poniższych zdjęciach.

 

 

 

 

 

Poletko kontrolne uległo szybko znacznej erozji, zaś na poletkach z dodatkiem Terakryl® o rozcieńczeniu 1: 10 nie obserwowano uszkodzeń, na poletku z dodatkiem Terakryl®rozcieńczonego w stosunku 1:20 zaobserwowano nieznaczną erozję. Przy rozcieńczeniu 1: 30 zaobserwowano zbliżoną erozję do kontroli. Następnie pozostawiono poletka do wiosny następnego roku, w celu obserwacji wpływu czynników naturalnych, deszczu, śniegu i mrozu. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania tych czynników na działanie Terakryl® .
Stwierdzono również, że dodatek Terakryl® nie wpłynął ujemnie na samoistne zazielenienie skarpy.


Wnioski:
dodatek Terakryl® do gleby znacznie zwiększa jej odporność na erozję wodną . To korzystne oddziaływanie nie jest niszczone w okresie zimy przez śnieg i mróz. Terakryl® nie wpływa ujemnie na rozwój roślinności.

Sorbplus – pianka do pokrywania gruntu

Sorbplus ®

jest pianką mocznikowo formaldehydową odznaczającą się doskonałymi właściwościami sorpcyjnymi płynów, a szczególnie substancji ropopochodnych.

Strona 1 z 11