Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

erozja

Erozja wodna – zastosowanie Teracrylu

EROZJA

DOŚWIADCZENIE NR 2 i 3

z zabezpieczaniem gruntów przed erozją

Data rozpoczęcia: 03.07.2004.
Celem doświadczenia jest zbadanie dodatku preparatu Terakryl® produkcji ARTAGRO® – Kraków, w celu zwiększenia odporności piasków na erozję wodną i wpływu na rozwój roślinności. Do doświadczenia nr.2 użyto piasku rzecznego płukanego (bez dodatku cząsteczek ilastych) mało podatnego do agregacji w warunkach naturalnych. Z piasku wykonano formy w kształcie „babeczek” używając czystego piasku jako kontroli, piasku z dodatkiem Terakryl® w rozcieńczeniu koncentratu w stosunkach: 1:15, 1:10, 1:5, 1:2.
Do odważonych partii piasku dodano te same objętości cieczy rozcieńczonych w podanych proporcjach.

 

 

 

 

 

Następnie próbki poddano intensywnemu deszczowaniu sztucznemu i naturalnemu (intensywne deszcze). Zamieszczone poniżej zdjęcia obrazują podatność poszczególnych próbek na erozję wodną. Próbki z dodatkiem Terakryl®: o rozcieńczeniu 1:2 i nie rozcieńczonego (koncentrat) nie uległy erozji wodnej i zachowują swój kształt mimo oddziaływania na nie czynników atmosferycznych ( intensywne deszcze i przesuszenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu stwierdzenia wpływu dodatku Terakryl® do gleby na kiełkowanie i rozwój roślin, wykonano następujące doświadczenie nr. 3. Do naczyń nasypano piasek taki sam, jak w poprzednim doświadczeniu jako kontrola, a także próbki z dodatkiem Terakryl® W rozcieńczeniach 5x, 10x, 15x, a także piasek + 0.2% AgroAquaGel® i Terakryl® 10x + 0,2% AgroAquaGel®. Na tak przygotowane podłoża posiano nasiona rzeżuchy ogrodowej, a następnie próbki zwilżano. Poniżej zamieszczone zdjęcia ilustrują rezultaty prowadzonego doświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski:
Dodatek Terakryl® do materiałów trudno agregujących się, łatwo podatnych na erozje wodną, o małej pojemności wodnej, wydatnie zwiększa odporność na erozje wodną i zwiększa pojemność wodną takich gleb. Wysiane nasiona lepiej kiełkują, a rośliny znacznie lepiej się rozwijają. W przypadku braku opadów lub niedostatecznego sztucznego nawadniania rośliny rosnące na podłożach z dodatkiem Terakrylu znacznie dłużej zachowują turgor. Kraków, 26.07.2004. Edward Kulikowski

Erozja wodna na skarpach

EROZJA

DOŚWIADCZENIE NR.1

z zabezpieczaniem gruntów przed erozja wodną

Celem doświadczenia było stwierdzenie, czy dodatek do gruntów preparatu TERAKRYL ®, produkcji ARTAGRO ® Kraków, zabezpiecza je przed erozją wodną, w warunkach zbliżonych do naturalnych ( okres lata i zimy). Doświadczenie rozpoczęto z końcem maja. Do doświadczenia użyto gliny chudej z niewielką domieszką drobnoziarnistego piasku. Sporządzono cztery partie materiału: kontrola, glina z dodatkiem Terakryl® koncentrat o rozcieńczeniach 1:10, 1:20 i 1:30, w przeliczeniu z dawki 60 litrów koncentratu na 1 m3 gleby dla rozcieńczenia 1:15. Następnie wyłożono naturalną skarpę o długości 250 cm i nachyleniu 50 stopni, tworząc cztery poletka o szerokości 40 cm i głębokości 10 cm.

 

 

Tak przygotowaną skarpę poddano intensywnemu deszczowaniu, którego efekty są widoczne na poniższych zdjęciach.

 

 

 

 

 

Poletko kontrolne uległo szybko znacznej erozji, zaś na poletkach z dodatkiem Terakryl® o rozcieńczeniu 1: 10 nie obserwowano uszkodzeń, na poletku z dodatkiem Terakryl®rozcieńczonego w stosunku 1:20 zaobserwowano nieznaczną erozję. Przy rozcieńczeniu 1: 30 zaobserwowano zbliżoną erozję do kontroli. Następnie pozostawiono poletka do wiosny następnego roku, w celu obserwacji wpływu czynników naturalnych, deszczu, śniegu i mrozu. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania tych czynników na działanie Terakryl® .
Stwierdzono również, że dodatek Terakryl® nie wpłynął ujemnie na samoistne zazielenienie skarpy.


Wnioski:
dodatek Terakryl® do gleby znacznie zwiększa jej odporność na erozję wodną . To korzystne oddziaływanie nie jest niszczone w okresie zimy przez śnieg i mróz. Terakryl® nie wpływa ujemnie na rozwój roślinności.

Teracryl – polimerowy klej do gruntu

Teracryl®

    Preparat do sklejania rozdrobnionych materiałów, szczególnie pylistych, dla zabezpieczenia ich powierzchni przed działaniem erozji wietrznej i wodnej.

 

 

 

    Teracryl®   jest cieczą lepką, łatwo rozpuszczalną w wodzie, posiadającą doskonałe własności wiążące i błonotwórcze, przeznaczoną do nanoszenia (opryskiwania) na rozdrobnione, lotne i pyliste gleby.

Teracryl®   tworzy elastyczne spojenia, mało podatne na erozje atmosferyczną, nie zawierające składników toksycznych zanieczyszczających środowisko.

Naniesiony na powierzchnię gleby, powoduje okresową zmianę jej właściwości fizycznych w górnej warstwie gleby (poprawa gospodarki cieplnej, obniżenie parowania), a także chroni glebę przed erozją. Na powierzchni gleby Teracryl   tworzy cienką, często wielowarstwową błonkę o grubości do 1 mm, która jest przytwierdzona do gleby dzięki adhezji.

Teracryl®   zmieszany z glebą stanowi lepiszcze pomiędzy poszczególnymi agregatami gleby, zwiększając ich wodoodporność, a w konsekwencji odporność na erozję.

 

 

    Informacje na temat działania m.in. emulsji polimerowych zamieścił w styczniowym numerze Ekoinżynierii z 1998r, Hubert Moniuszko.

Stosowanie Teracryl®   ma na celu przeciwdziałanie erozji do chwili właściwego utrwalenia gleby poprzez zadarniaie, zakrzaczenie lub zalesienie. Stosowanie Teracryl®   nie ma ujemnego wpływu na kiełkowanie i wzrost wysiewanych nasion lub sadzonek.

Korzystnym jest stosowanie Teracryl®   wraz z doglebowym dodatkiem superabsorbentów (np. AgroAquaGel® ) zwiększających pojemność wodną gleby, sprzyjających lepszemu ukorzenianiu i wzrostowi roślin, szczególnie w okresach suszy.

 

 

  
     Sposób stosowania:

    Najczęściej stosuje się dawkę 660 litrów na 1 hektar opryskiwanej powierzchni. W celu dokładnego pokrycia powierzchni i łatwiejszego dozowania urządzeniami opryskującymi zalecaną dawkę 660 l należy rozcieńczyć w stosunku 1litr Teracryl®   na 10 – 15 litrów wody.

Powierzchnię opryskiwaną należy starannie i równomiernie pokryć zalecaną dawką Teracryl®. Nie stosować w czasie krótszym niż 10 godzin przed spodziewanym deszczem. Nie stosować na gleby bardzo mokre. Preparat nie jest toksyczny, jest przyjazny środowisku, ulega biodegradacji. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą należy preparat zmyć dużą ilością wody. Preparat bardzo lepki. W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem.

W skład preparatu wchodzą:

  • kwas poliakrylowy,
  • fosforany metali alkalicznych,
  • substancje sieciujące.

 

 

Opisy doświadczeń znajdziecie Państwo w zakładce „Informacje” pod nastepujacymi linkami:

Doświadczenie 1

Doświadczenie 2 i 3

 

Strona 1 z 11